طبقه اول تا نهم
برج مسکونی بهکیش
طبقه اول تا نهم
طبقه اول تا نهم
 • پلان 1
 • پلان اطلاعات واحدها
  واحد اول

  واحد اول - پلان 1

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 61 مترمربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 0 متر مربع
  متراژ کل : 63 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • پلان 2
 • پلان اطلاعات واحدها
  واحد دوم

  واحد دوم - پلان 2

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 63 متر مربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 0 متر مربع
  متراژ کل : 65 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • پلان 3
 • پلان اطلاعات واحدها
  plan 3

  plan 3 - plan 3

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 130 متر مربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 30 متر مربع
  متراژ کل : 142 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • پلان 4
 • پلان اطلاعات واحدها
  واحد چهارم

  واحد چهارم - پلان 4

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 98 متر مربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 0 متر مربع
  متراژ کل : 100 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • پلان 5
 • پلان اطلاعات واحدها
  واحد پنجم

  واحد پنجم - پلان 5

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 64 متر مربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 0 متر مربع
  متراژ کل : 66 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • پلان 6
 • پلان اطلاعات واحدها
  واحد ششم

  واحد ششم - پلان 6

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 70 متر مربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 0 متر مربع
  متراژ کل : 72 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • پلان 7
 • پلان اطلاعات واحدها
  واحد هفتم

  واحد هفتم - پلان 7

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 113 متر مربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 15 متر مربع
  متراژ کل : 120 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • پلان 8
 • پلان اطلاعات واحدها
  واحد هشتم

  واحد هشتم - پلان 8

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 95 متر مربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 13 متر مربع
  متراژ کل : 101 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • پلان 9
 • پلان اطلاعات واحدها
  واحد نهم

  واحد نهم - پلان 9

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 123 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
  متراژ تراس : 2 متر مربع
  متراژ کل : 126 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076
 • پلان 10
 • پلان اطلاعات واحدها
  واحد دهم

  واحد دهم - پلان 10

  جزیره کیش - ایران

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 76 متر مربع
  متراژ انباری : 2 متر مربع
  متراژ تراس : 0 متر مربع
  متراژ کل : 78 متر مربع
  تلفن مشاوره : 5 - 44422201 - 076