طبقه چهارم
behkish mall
طبقه چهارم
طبقه چهارم
 • غرفه شماره 115
 • plans and information unit

  غرفه شماره 115 - غرفه شماره 115

  Kish Island - Iran

  متراژ : 137/64 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 116
 • plans and information unit

  غرفه شماره 116 - غرفه شماره 116

  Kish Island - Iran

  متراژ : 100/23 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 117
 • plans and information unit

  غرفه شماره 117 - غرفه شماره 117

  Kish Island - Iran

  متراژ : 106/87 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 118
 • plans and information unit

  غرفه شماره 118 - غرفه شماره 118

  Kish Island - Iran

  متراژ : 101/81 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 119
 • plans and information unit

  غرفه شماره 119 - غرفه شماره 119

  Kish Island - Iran

  متراژ : 134/82 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 120
 • plans and information unit

  غرفه شماره 120 - غرفه شماره 120

  Kish Island - Iran

  متراژ : 146/16 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 121
 • plans and information unit

  غرفه شماره 121 - غرفه شماره 121

  Kish Island - Iran

  متراژ : 103/7 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 122
 • plans and information unit

  غرفه شماره 122 - غرفه شماره 122

  Kish Island - Iran

  متراژ : 103/69 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5