طبقه دوم
behkish mall
طبقه دوم
طبقه دوم
 • غرفه شماره 58
 • plans and information unit

  غرفه شماره 58 - غرفه شماره 58

  Kish Island - Iran

  متراژ : 44/68 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 59
 • plans and information unit

  غرفه شماره 59 - غرفه شماره 59

  Kish Island - Iran

  متراژ : 42/26 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 60
 • plans and information unit

  غرفه شماره 60 - غرفه شماره 60

  Kish Island - Iran

  متراژ : 41/46 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 61
 • plans and information unit

  غرفه شماره 61 - غرفه شماره 61

  Kish Island - Iran

  متراژ : 41/46 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 62
 • plans and information unit

  غرفه شماره 62 - غرفه شماره 62

  Kish Island - Iran

  متراژ : 84/12 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 63
 • plans and information unit

  غرفه شماره 63 - غرفه شماره 63

  Kish Island - Iran

  متراژ : 92/17 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 64
 • plans and information unit

  غرفه شماره 64 - غرفه شماره 64

  Kish Island - Iran

  متراژ : 86/26 متر مربع
  وضعیت : آزاد می باشد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 65
 • plans and information unit

  غرفه شماره 65 - غرفه شماره 65

  Kish Island - Iran

  متراژ : 40/94 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 66
 • plans and information unit

  غرفه شماره 66 - غرفه شماره 66

  Kish Island - Iran

  متراژ : 40/94 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 67
 • plans and information unit

  غرفه شماره 67 - غرفه شماره 67

  Kish Island - Iran

  متراژ : 41/74 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 68
 • plans and information unit

  غرفه شماره 68 - غرفه شماره 68

  Kish Island - Iran

  متراژ : 44/72 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 69
 • plans and information unit

  غرفه شماره 69 - غرفه شماره 69

  Kish Island - Iran

  متراژ : 48/73 متر مربع
  وضعیت : آزاد می باشد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 70
 • plans and information unit

  غرفه شماره 70 - غرفه شماره 70

  Kish Island - Iran

  متراژ : 47/03 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 71
 • plans and information unit

  غرفه شماره 71 - غرفه شماره 71

  Kish Island - Iran

  متراژ : 31/45 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 72
 • plans and information unit

  غرفه شماره 72 - غرفه شماره 72

  Kish Island - Iran

  متراژ : 31/82 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 73
 • plans and information unit

  غرفه شماره 73 - غرفه شماره 73

  Kish Island - Iran

  متراژ : 67/97 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 74
 • plans and information unit

  غرفه شماره 74 - غرفه شماره 74

  Kish Island - Iran

  متراژ : 67/97 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 75
 • plans and information unit

  غرفه شماره 75 - غرفه شماره 75

  Kish Island - Iran

  متراژ : 31/35 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 76
 • plans and information unit

  غرفه شماره 76 - غرفه شماره 76

  Kish Island - Iran

  متراژ : 31/82 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 77
 • plans and information unit

  غرفه شماره 77 - غرفه شماره 77

  Kish Island - Iran

  متراژ : 48/37 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 78
 • plans and information unit

  غرفه شماره 78 - غرفه شماره 78

  Kish Island - Iran

  متراژ : 47/03 متر مربع
  وضعیت : آزاد می باشد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 79
 • plans and information unit

  غرفه شماره 79 - غرفه شماره 79

  Kish Island - Iran

  متراژ : 41/55 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 80
 • plans and information unit

  غرفه شماره 80 - غرفه شماره 80

  Kish Island - Iran

  متراژ : 38/04 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 81
 • plans and information unit

  غرفه شماره 81 - غرفه شماره 81

  Kish Island - Iran

  متراژ : 55/88 متر مربع
  وضعیت : آزاد می باشد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 82
 • plans and information unit

  غرفه شماره 82 - غرفه شماره 82

  Kish Island - Iran

  متراژ : 40/6 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 83
 • plans and information unit

  غرفه شماره 83 - غرفه شماره 83

  Kish Island - Iran

  متراژ : 40/6 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 84
 • plans and information unit

  غرفه شماره 84 - غرفه شماره 84

  Kish Island - Iran

  متراژ : 41/35 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 85
 • plans and information unit

  غرفه شماره 85 - غرفه شماره 85

  Kish Island - Iran

  متراژ : 41/35 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 86
 • plans and information unit

  غرفه شماره 86 - غرفه شماره 86

  Kish Island - Iran

  متراژ : 55/88 متر مربع
  وضعیت : آزاد می باشد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 87
 • plans and information unit

  غرفه شماره 87 - غرفه شماره 87

  Kish Island - Iran

  متراژ : 38/05 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5