طبقه اول
behkish mall
طبقه اول
طبقه اول
 • غرفه شماره 27
 • plans and information unit

  غرفه شماره 27 - غرفه شماره 27

  Kish Island - Iran

  متراژ : 44/68 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 28
 • plans and information unit

  غرفه شماره 28 - غرفه شماره 28

  Kish Island - Iran

  متراژ : 42/28 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 29
 • plans and information unit

  غرفه شماره 29 - غرفه شماره 29

  Kish Island - Iran

  متراژ : 41/46 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 30
 • plans and information unit

  غرفه شماره 30 - غرفه شماره 30

  Kish Island - Iran

  متراژ : 41/46 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 31
 • plans and information unit

  غرفه شماره 31 - غرفه شماره 31

  Kish Island - Iran

  متراژ : 84/21 متر مربع
  وضعیت : آزاد می باشد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 32
 • plans and information unit

  غرفه شماره 32 - غرفه شماره 32

  Kish Island - Iran

  متراژ : 92/17 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 33
 • plans and information unit

  غرفه شماره 33 - غرفه شماره 33

  Kish Island - Iran

  متراژ : 86/26 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 34
 • plans and information unit

  غرفه شماره 34 - غرفه شماره 34

  Kish Island - Iran

  متراژ : 40/94 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 35
 • plans and information unit

  غرفه شماره 35 - غرفه شماره 35

  Kish Island - Iran

  متراژ : 40/94 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 36
 • plans and information unit

  غرفه شماره 36 - غرفه شماره 36

  Kish Island - Iran

  متراژ : 41/74 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 37
 • plans and information unit

  غرفه شماره 37 - غرفه شماره 37

  Kish Island - Iran

  متراژ : 44/72 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 38
 • plans and information unit

  غرفه شماره 38 - غرفه شماره 38

  Kish Island - Iran

  متراژ : 48/73 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 39
 • plans and information unit

  غرفه شماره 39 - غرفه شماره 39

  Kish Island - Iran

  متراژ : 47/03 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 40
 • plans and information unit

  غرفه شماره 40 - غرفه شماره 40

  Kish Island - Iran

  متراژ : 31/45 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 41
 • plans and information unit

  غرفه شماره 41 - غرفه شماره 41

  Kish Island - Iran

  متراژ : 31/82 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 42
 • plans and information unit

  غرفه شماره 42 - غرفه شماره 42

  Kish Island - Iran

  متراژ : 67/97 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 43
 • plans and information unit

  غرفه شماره 43 - غرفه شماره 43

  Kish Island - Iran

  متراژ : 67/97 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 44
 • plans and information unit

  غرفه شماره 44 - غرفه شماره 44

  Kish Island - Iran

  متراژ : 31/35 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 45
 • plans and information unit

  غرفه شماره 45 - غرفه شماره 45

  Kish Island - Iran

  متراژ : 31/82 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 46
 • plans and information unit

  غرفه شماره 46 - غرفه شماره 46

  Kish Island - Iran

  متراژ : 48/73 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 47
 • plans and information unit

  غرفه شماره 47 - غرفه شماره 47

  Kish Island - Iran

  متراژ : 47/03 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 48
 • plans and information unit

  غرفه شماره 48 - غرفه شماره 48

  Kish Island - Iran

  متراژ : 41/55 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 49
 • plans and information unit

  غرفه شماره 49 - غرفه شماره 49

  Kish Island - Iran

  متراژ : 38/04 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 50
 • plans and information unit

  غرفه شماره 50 - غرفه شماره 50

  Kish Island - Iran

  متراژ : 55/88 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 51
 • plans and information unit

  غرفه شماره 51 - غرفه شماره 51

  Kish Island - Iran

  متراژ : 40/6 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 52
 • plans and information unit

  غرفه شماره 52 - غرفه شماره 52

  Kish Island - Iran

  متراژ : 40/6 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 53
 • plans and information unit

  غرفه شماره 53 - غرفه شماره 53

  Kish Island - Iran

  متراژ : 41/35 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 54
 • plans and information unit

  غرفه شماره 54 - غرفه شماره 54

  Kish Island - Iran

  متراژ : 55/88 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 55
 • plans and information unit

  غرفه شماره 55 - غرفه شماره 55

  Kish Island - Iran

  متراژ : 38/05 متر مربع
  وضعیت : آزاد می باشد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 56
 • plans and information unit

  غرفه شماره 56 - غرفه شماره 56

  Kish Island - Iran

  متراژ : 41/17 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5