طبقه همکف
behkish mall
طبقه همکف
طبقه همکف
 • غرفه شماره 1
 • plans and information unit

  غرفه شماره 1 - غرفه شماره 1

  Kish Island - Iran

  متراژ : 8/32 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 2
 • plans and information unit

  غرفه شماره 2 - غرفه شماره 2

  Kish Island - Iran

  متراژ : 88/66 مترمربع
  وضعیت : آزاد می باشد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 3
 • plans and information unit

  غرفه شماره 3 - غرفه شماره 3

  Kish Island - Iran

  متراژ : 99/67 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 4
 • plans and information unit

  غرفه شماره 4 - غرفه شماره 4

  Kish Island - Iran

  متراژ : 99/29 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 5
 • plans and information unit

  غرفه شماره 5 - غرفه شماره 5

  Kish Island - Iran

  متراژ : 78/66 متر مربع
  وضعیت : آزاد می باشد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 6
 • plans and information unit

  غرفه شماره 6 - غرفه شماره 6

  Kish Island - Iran

  متراژ : 81/7 متر مربع
  وضعیت : آزاد می باشد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 7
 • plans and information unit

  غرفه شماره 7 - غرفه شماره 7

  Kish Island - Iran

  متراژ : 44/42 متر مربع
  وضعیت : آزاد می باشد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 8
 • plans and information unit

  غرفه شماره 8 - غرفه شماره 8

  Kish Island - Iran

  متراژ : 43/19 متر مربع
  وضعیت : آزاد می باشد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 9
 • plans and information unit

  غرفه شماره 9 - غرفه شماره 9

  Kish Island - Iran

  متراژ : 41/97 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 10
 • plans and information unit

  غرفه شماره 10 - غرفه شماره 10

  Kish Island - Iran

  متراژ : 42/38 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 11
 • plans and information unit

  غرفه شماره 11 - غرفه شماره 11

  Kish Island - Iran

  متراژ : 67/28 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 12
 • plans and information unit

  غرفه شماره 12 - غرفه شماره 12

  Kish Island - Iran

  متراژ : 67/61 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 13
 • plans and information unit

  غرفه شماره 13 - غرفه شماره 13

  Kish Island - Iran

  متراژ : 42/38 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 14
 • plans and information unit

  غرفه شماره 14 - غرفه شماره 14

  Kish Island - Iran

  متراژ : 41/97 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 15
 • plans and information unit

  غرفه شماره 15 - غرفه شماره 15

  Kish Island - Iran

  متراژ : 42/79 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 16
 • plans and information unit

  غرفه شماره 16 - غرفه شماره 16

  Kish Island - Iran

  متراژ : 44/42 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 17
 • plans and information unit

  غرفه شماره 17 - غرفه شماره 17

  Kish Island - Iran

  متراژ : 48/13 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 18
 • plans and information unit

  غرفه شماره 18 - غرفه شماره 18

  Kish Island - Iran

  متراژ : 45/94 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 19
 • plans and information unit

  غرفه شماره 19 - غرفه شماره 19

  Kish Island - Iran

  متراژ : 61/81 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 20
 • plans and information unit

  غرفه شماره 20 - غرفه شماره 20

  Kish Island - Iran

  متراژ : 46/35 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 21
 • plans and information unit

  غرفه شماره 21 - غرفه شماره 21

  Kish Island - Iran

  متراژ : 51/17 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 22
 • plans and information unit

  غرفه شماره 22 - غرفه شماره 22

  Kish Island - Iran

  متراژ : 49/87 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 23
 • plans and information unit

  غرفه شماره 23 - غرفه شماره 23

  Kish Island - Iran

  متراژ : 47/66 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 24
 • plans and information unit

  غرفه شماره 24 - غرفه شماره 24

  Kish Island - Iran

  متراژ : 63/12 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 25
 • plans and information unit

  غرفه شماره 25 - غرفه شماره 25

  Kish Island - Iran

  متراژ : 45/94 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5
 • غرفه شماره 26
 • plans and information unit

  غرفه شماره 26 - غرفه شماره 26

  Kish Island - Iran

  متراژ : 47/69 متر مربع
  وضعیت : واگذار شد
  Phone number of experts: 076 - 44422201 - 5