• واحد 1501
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1501

  طبقه پانزدهم ، بال A

  تعداد اتاق خواب: 3
  متراژ واحد: 197.7 متر مربع
  متراژ تراس مسقف: 29.24 مترمربع
  متراژ انباری : 3 مترمربع
   
   
  وضعیت واحد: Available
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1502
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1502

  طبقه پانزدهم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 10.23 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 5.43 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1503
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1503

  طبقه پانزدهم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117.9 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 24.89 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1504
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1504

  طبقه پانزدهم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 114.5 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 16 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: Available
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1505
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1505

  طبقه پانزدهم ، بال B

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 118.5 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 23.11 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1506
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1506

  طبقه پانزدهم ، بال B

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 118.7 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 23.2
  متراز تراس غیر مسقف : 11.31
  متراژ انباری : 3 متر مربع
                                                                                         
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1507
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1507

  طبقه پانزدهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 116.5 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 12.56 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 21.58 متر مربع
  متراژ انباری: 3 مترمربع
   
   
  وضعیت واحد: Available
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1508
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1508

  طبقه پانزدهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 123.2 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 26.02 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1509
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1509

  طبقه پانزدهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 124 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 25.27 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
   
  وضعیت واحد: Available
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1510
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1510

  طبقه پانزدهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 82.32 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 10.38 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 5.48 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1511
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1511

  طبقه پانزدهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 82.9 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 11.34 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1512
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1512

  طبقه پانزدهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 199.6 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 26.88 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: Available
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076