گزارش برنامه ریزی و کنترل پروژه برج مسکونی بهکیش مارینا
گزارش برنامه ریزی و کنترل پروژه برج مسکونی بهکیش مارینا

با توجه به گزارشات ارائه شده توسط دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه برج مسکونی بهکیش مارینا, میزان پیشرفت پروژه 18.73% تا تاریخ 1401/06/01تخمین زده شد که در حال حاضر این روند با افزایش 2.35% همراه بوده است که به موجب آن شاهد پیشرفت چشم گیر 21.26% در پروژه می باشیم.