• واحد 701
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 701

  طبقه هفتم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 192.7 متر مربع
  متراژ تراس : 28.08 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 702
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 702

  طبقه هفتم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117.03 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.78 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 4.30 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 703
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 703

  طبقه هفتم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117.19 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 13.89 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 704
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 704

  طبقه هفتم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 111.53 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 28.06 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 9.27 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 705
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 705

  طبقه هفتم ، بال B

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 114.04 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 26.25 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 706
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 706

  طبقه هفتم ، بال B

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 113.78 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 19.92 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 707
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 707

  طبقه هفتم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 113.19 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 28.22 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 12.05 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 708
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 708

  طبقه هفتم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 124.06 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 14.82 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 3.19 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 709
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 709

  طبقه هفتم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 124.60 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 14.54 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 710
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 710

  طبقه هفتم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 78.39 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.28 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 6.60 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 711
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 711

  طبقه هفتم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 78.22 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.28 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 712
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 712

  طبقه هفتم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 197.54 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 24.54 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076