• واحد 801
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 801

  طبقه هشتم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 192.7 متر مربع
  متراژ تراس : 28.08 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 802
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 802

  طبقه هشتم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117.03 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.78 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 4.30 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 803
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 803

  طبقه هشتم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117.19 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 13.89 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 804
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 804

  طبقه هشتم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 111.53 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 28.06 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 9.27 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 805
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 805

  طبقه هشتم ، بال B

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 114.04 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 26.25 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 806
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 806

  طبقه هشتم ، بال B

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 113.78 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 19.92 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 807
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 807

  طبقه هشتم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 113.19 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 28.22 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 12.05 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 808
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 808

  طبقه هشتم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 124.06 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 14.82 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 3.19 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 809
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 809

  طبقه هشتم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 124.60 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 14.54 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 810
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 810

  طبقه هشتم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 78.39 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.28 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 6.60 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 811
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 811

  طبقه هشتم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 78.22 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.28 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 812
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 812

  طبقه هشتم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 197.54 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 24.54 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076