• واحد 901
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 901

  طبقه نهم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 192.7 متر مربع
  متراژ تراس : 28.08 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 902
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 902

  طبقه نهم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117.03 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.78 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 4.30 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 903
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 903

  طبقه نهم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117.19 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 13.89 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 904
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 904

  طبقه نهم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 111.53 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 28.06 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 9.27 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 905
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 905

  طبقه نهم ، بال B

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 114.04 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 26.25 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 906
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 906

  طبقه نهم ، بال B

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 113.78 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 19.92 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 907
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 907

  طبقه نهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 113.19 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 28.22 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 12.05 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 908
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 908

  طبقه نهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 124.06 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 14.82 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 3.19 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 909
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 909

  طبقه نهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 124.06 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 14.82 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 3.19 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 910
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 910

  طبقه نهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 78.39 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.28 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 6.60 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 911
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 911

  طبقه نهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 78.22 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.28 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 912
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 912

  طبقه نهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 192.7 متر مربع
  متراژ تراس : 28.08 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076