• واحد 1201
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1201

  طبقه دوازدهم ، بال A

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1202
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1202

  طبقه دوازدهم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117.03 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.78 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 4.30 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1203
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1203

  طبقه دوازدهم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117.19 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 13.89 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1204
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1204

  طبقه دوازدهم ، بال A

                                                                                      
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1205
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1205

  طبقه دوازدهم ، بال B

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1206
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1206

  طبقه دوازدهم ، بال B

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1207
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1207

  طبقه دوازدهم ، بال C

                                                                                            
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1208
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1208

  طبقه دوازدهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 124.06 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 14.82 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 3.19 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1209
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1209

  طبقه دوازدهم ، بال C

   
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1210
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1210

  طبقه دوازدهم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 78.39 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.28 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 6.60 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1211
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1211

  طبقه دوازدهم ، بال C

   
   
                                                                                   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 1212
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 1212

  طبقه دوازدهم ، بال C

                                                                                      
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076