• واحد 601
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 601

  طبقه ششم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 192.7 متر مربع
  متراژ تراس : 28.08 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 602
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 602

  طبقه ششم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117.03 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.78 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 4.30 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 603
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 603

  طبقه ششم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 117.19 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 13.89 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 604
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 604

  طبقه ششم ، بال A

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 111.53 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 28.06 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 9.27 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 605
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 605

  طبقه ششم ، بال B

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 114.04 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 26.25 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 606
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 606

  طبقه ششم ، بال B

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 113.78 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 19.92 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 607
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 607

  طبقه ششم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 113.19 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 28.22 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 12.05 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 608
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 608

  طبقه ششم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 124.06 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 14.82 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 3.19 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 609
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 609

  طبقه ششم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 2
  متراژ واحد : 124.60 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 14.54 متر مربع
  متراژ بالکن : ... متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 610
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 610

  طبقه ششم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 78.39 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.28 متر مربع
  متراژ تراس بدون سقف : 6.60 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 611
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 611

  طبقه ششم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 1
  متراژ واحد : 78.22 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 9.28 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076
 • واحد 612
 • پلان و تصاویر واحد

  واحد 612

  طبقه ششم ، بال C

  تعداد اتاق خواب : 3
  متراژ واحد : 197.54 متر مربع
  متراژ تراس مسقف : 24.54 متر مربع
  متراژ انباری : 3 متر مربع
   
  وضعیت واحد: SoldOut
  تلفن مشاوره، رزرو و خرید : 44489292 - 076