خرداد ماه 1400

اجرای فونداسیون و بتن مگر  و نصب پایه تاور کرین ها